Сторінка психолога

Просвітницький тренінг з профорієнтаційної роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Просвітницький тренінг з профорієнтаційної роботи

Просвітницький тренінг з профорієнтаційної роботи

Тема: «Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху»

Мета :  сприяти усвідомленню взаємозв’язку між особистими цілями та     професійним вибором, актуалізувати процес професійного самовизначення учнів. Допомога учням  у визначенні своїх інтересів, як основу професійного визначення, збагатити знання підлітків  про світ професій.

 

                                   Структура заняття

 

Зміст роботи

Час виконання

Необхідне обладнання

1.

Вступне слово педагога

2 хвилини

 

2.

Вправа « Знайомство» «Мне звуть …, в майбутньому я хочу стати…»

5 хвилин

 

3.

Профорієнтаційна гра «Вгадай професію»

10 хвилин

 

4.

Інформаційне повідомлення

5хвилин

 Картини з зображенням різних професій, які відповідали    5 типам професій.

5.

Вправа-дослідження

« Професійна спрямованість»

10 хвилин

Бланки методики « Професійна спрямованість» ручка

6.

Обговорення  ситуацій

10 хвилин

 

7

Підведення підсумків.

3 хвилини

 

 

Вступне слово педагога (2 хв.)

Вибір професії –одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у житті. Звичайно можна перервати навчання, якщо на третьому курсі інституту ти зрозумієш, що це справа не твоя, а можна через декілька років залишити роботу, яка не подобається. Однак час буде втрачено, та й розчарування  неминуче … Вибір професії, як і будь-який вибір –це прийняття рішення при великій кількості альтернативних варіантів та необхідності  враховувати різноманітні фактори. Є такий вираз: «Щастя-це коли ранком  хочеться йти на роботу, а після роботи –додому».

Відколи живе людство - існує і проблема вибору занять, трудової діяльності, професійної кар’єри .Слово « професія» виникло на   Землі як найвище, найдосконаліше творіння природи, підтверджують найдавніші пам'ятки, знайдені археологами, лінгвістами та істориками. Свідоцтво про роль  усвідомленого вибору професійної сфери діяльності ми знаходимо  навіть у Новому заповіті (послання св. апостола Павла до римлян 12.6, 7, 8): «Імама єно різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво - то виконуй йод в міру віри, а коли служіння - будь на служінні, коли вчитель - на навчанні, коли утішитель - на потішанні, хто подає - у простоті, хто головує - то з пильністю, хто милосердствує - то з привітністю!» З різних історичних пам'яток відомо, що про­цес формування суспільних відносин супроводжувався розвитком ремесел, занять, появою різних професій. Відповідно виникали і проблеми з вибором їх, перші про­яви невідповідності професії, справі, уподобанням. Давно, дуже давно люди збаг­нули: справжню насолоду приносить лише та праця, яка обирається за власним ба­жанням, відповідно до інтересів, покликання, здібностей особистості. Ще відомий давньогрецький філософ Платон (427-347 рр. до н. е.) говорив: «Пізнай себе і роби свою справу». Саме про це ми сьогодні і поведемо мову.

 

Вправа « Знайомство» «Мене звуть…, в майбутньому я бажаю бути…»

Всім учасникам пропонується по черзі  назвати своє ім’я  та назвати , яку професію у майбутньому вони хотіли отримати, та ким бути. Якщо хтось ще не вирішив не поспішати з вибором майбутньої професії, а поміркувати над цим питанням.

Профорієнтаційна гра «Вгадай професію» (10 хв.)

Клас поділяється на дві команди. Перша команда загадує професію і потім за до­помогою іменників та прикметників характеризує її. Друга команда відгадує.

По­тім учні міняються ролями. Перемагає той, хто вгадає задуману професію.

Педагог наголошує на тому, що  вони намагаються вгадати професію, аналізуючи певні її ознаки, тобто класифікує отримані відомості. І це вам допомагає  виконати завдання. Так само ми теж  познайомимось із загальноприйнятою класифікацією професій, яку розробили вчені. У світі існує понад 40 тисяч професій. У такому різноманітті складно орієнтуватись. Тому вчені умовно об'єднали усі професії у п'ять груп-типів. Головною  у  класифікації був обраний предмет праці. Тобто та робота на яку фахівець витрачає фізичні та інтелектуальні зусилля.

Інформаційне повідомлення.  «ТИПИ ПРОФЕСІЙ».

Найбільш час­то професії ділять за предметом праці, що використовується в діяльності.

Відповідно до даної класифікації виділя­ють категорії професій: «людина — людина», «людина —природа», «людина —техніка», «людина — знакова система», «людина — художній образ». Проаналізуємо особли­вості кожної категорії професій.

Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, вихо­вання, управління, медичне та торгове об­слуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.

Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілку­ванні, уміння розбиратися в людських вза­єминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

       Якщо об'єктом праці виступають різні зна­ки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хі­мічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, на­приклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача ху­дожньої та наукової літератури тощо.

Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосе­редженість, стійку увагу, посидючість. Професії, пов'язані з образотворчою, му­зичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це про­фесії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.

Професії людини, пов'язані з живою при­родою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «лю­дина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікро­біолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

І, нарешті, остання категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налаго­дженням, виробництвом та збиранням об­ладнання (водій, механік, слюсар-ремонт-ник, сталевар тощо). Людина, що працює з техникою має від­значатися високою виконавською дис­ципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, техніч­ну уяву.

Вправа-дослідження  « Професійна спрямованість».

Інструкція. У кожному прямокутнику пред­ставлені чотири професії. З чотирьох про­понованих професій оберіть ту, яка прива­блює вас найбільше, та виділіть її. Якщо ви не знаєте, чим займається людина тієї чи іншої професії, зверніться по допомогу до дорослих та відповідної літератури.

Таким чином, усього у вас буде виділено 25 професій по одній в кожному прямокут­нику. Потім ви працюєте з бланком по вер­тикалі. П'ять професій ви оцінюєте по п'я­тибальній шкалі: найбільш цікава для вас професія оцінюється 5 балами, найменш ці­кава - 1.1 так по всіх вертикальних стовп­чиках. Свої бали ви вписуєте у квадратики, розміщені всередині прямокутника.

Аналогічну роботу ви виконуєте, по гори­зонталі, але тепер бали вписуються у від­повідні трикутники.

Після цього в кожному прямокутнику ви знаходите суму чисел, записаних у трикут­нику і квадратику.

І, нарешті, визначаєте, суму балів по кож­ній з п'яти категорій. Для цього ви сумує­те отримані бали у кожному прямокутнику у тому порядку, в якому вони - пропонуються нижче:

Людина — людина: 1, 10, 14, 18,22;

Людина — техніка: 2, 6, 15, 19, 23;

Людина —природа: 3, 7, 11,20,24;

Людина — знакова система: 4, 8,12,16, 25;

Людина — художній образ: 5, 9, 13, 17, 21.

Порівнюємо отримані результати: там, де сума виявилась найбільшою, можна го­ворити про схильність учня до тієї чи ін­шої категорії професії і майбутню роботу з учнями будувати в уже більш конкрет­ному напрямку.

Обговорення ситуацій.

Учням пропонується розглянути ситуації та  висловити свої думки  питання:

Ситуація 1

Ми багато сперечалися з подругою - яку професію вибрати.

 І те начебто не підходить, і це...

Я точно знаю, куди не піду: у вчителя — не хочу псувати нерви; не піду
 в хімічне виробництво, тому що від спілкування з хімічними препаратами мож­
 але втратити здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся в робота,
 виконуючи механічну й одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не
 псувалося здоров'я й було цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана з  тваринами й більшою кількістю поїздок.

Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! — викликнула подруга й добави­ла, — а по мені — аби тільки одержувати пристойно.

Я потім довго думала. Сумніваюся, є чи в мене талант для цирку. Може бути, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток?

Питання й завдання

Які мотиви вибору професії в дівчин?

Який прийом педагогічного впливу був використаний у даної ситу­ації ?

Ситуація 2.

Під час зустрічі випускників між хлопцями відбулася от яка розмова.

Віра - маленька худенька дівчина. Вона вже фармацевт. Слухати, як вона говорить про свою професію - одне задоволення:

—   Ліки для хлопців, — говорить вона, — це дуже відповідально. Найменша помилка, і навіть страшно подумати, що може трапитися... Вони ж можуть отруїтися.. Я ледве сама не отруїлася, так напробувалась...

Вона сипле назвами ліків, рецептами. Хлопці сміються:

З тобою неможливо говорити російською мовою, усе латинь і все про ліки.

Так це ж моя робота, - посміхається вона.

Серед випускників - ще один майбутній медик - Алла П. Вона буде стоматологом.

-Алла, чому ти пішла в стоматологічний?

-Марина вирішила, ну і я з нею.

- І як, подобається?

-Так нічого, тільки багато, знаєте, різних непотрібних предметів. Ну, хоча б англійський. Навіщо зубному лікареві потрібний англійська мова? А взагалі, я хочу пе­рейти в стоматологічний технікум. Буду техніком.

- З університету в технікум? Але навіщо?

- Набридло вчитися, і потім, ми проходили практику в поліклініці, так я  довідалася, що технік може заробити більше лікаря.

Питання й завдання:

Зрівняєте дві позиції відносно вибору професії.?

Яка позиція відповідає  вашим  особистим переконанням? 

Підведення підсумків   Педагог підводить підсумки та наголошує на тому, що яку професію виберуть учні головне , щоб вони її вибрали усвідомлено.

  Список використованої літератури: 1.Бордовская Н.В., Реан А.А. «Педагогіка»- С- Петербург, Питер,2001 р

2. Культура життєвого самовизначення. Методичний посібник/ Наукове керівництво та редакція І.Д.Звєрєвої- Київ ,2004р

Завантажити

  • Створено .
  • Переглядів: 1325

Останні новини: